Cukrownia Żnin
image

Cukrownia Żnin Regulations

In order to ensure your peaceful and safe stay in our building, we kindly ask you to observe the following regulations

rust accent
image

§1 Doba hotelowa

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu, wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty
na jedną dobę.
3. Wynajęcie pokoju wymaga przekazania niezbędnych informacji, w tym danych osobowych Gościa, w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza wskazany w dniu przybycia, Gość obiektu powinien zgłosić ten fakt w recepcji do godziny 10:00 do dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.6. Cukrownia Żnin uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności miejsc.

§2 Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00. Po godz. 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gościem w pokoju.
3. Cukrownia Żnin może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie, personelu obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
4. Dzieci poniżej 18 roku życia przez cały czas trwania pobytu w obiekcie powinny znajdować się pod stałą opieką osób dorosłych.
5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną opłatę

.§3 Zapewnienia

1. Cukrownia Żnin świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i  standardem. W  przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi personelowi hotelowemu niezwłoczną reakcję.
2. Cukrownia Żnin ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. bezpieczeństwo pobytu, w  tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o  Gościu, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie,
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
d. sprzątanie w  pokoju i  wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
e. sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności,
f. wymianę bielizny pościelowej i ręczników pod nieobecność Gościa, a w jego obecności jedynie na wyraźne żądanie Gościa, o ile w momencie zameldowania Gość nie zastrzegł inaczej.

§4 Usługi

1. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b. budzenie o oznaczonej godzinie,
c. przechowywanie bagażu (obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy, które nie mają cech bagażu osobistego),
d. w  czasie pobytu Gościa w  obiekcie powierzone pieniądze, papiery wartościowe i  cenne przedmioty, w  szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną przechowywane są w depozycie obiektu w sejfie recepcyjnym, przy czym obiekt przyjmuje przedmioty do wartości 1000 zł oraz może odmówić przyjęcia rzeczy, która może stanowić potencjalne zagrożenie lub gdy zajmuje zbyt dużo miejsca.

§5 Odpowiedzialność Cukrownia Żnin

1. Cukrownia Żnin nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju przez Gościa.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Cukrownia Żnin Cukrownia Żnin nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu oraz rzeczy w nim pozostawionych należącego do Gościa i pozostawionego na terenie Cukrowni Żnin

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku braku dostaw prądu/gazu/energii cieplnej nie zawinionego przez Hotel, a także ograniczeń w dostawach energii gazowej, cieplnej i elektrycznej spowodowanej wprowadzeniem stopni zasilania.

.§6 Cisza nocna

1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Cukrownia Żnin może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§7 Odpowiedzialność Gości

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób, jak również z  winy osób, za które ponosi odpowiedzialność (w  szczególności osób niepełnoletnich), a także zwierząt.
3. Cukrownia Żnin zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa w kwotach odpowiadających:
a. równowartości wyrządzonej szkody w obiekcie,
b. wynagrodzeniu za korzystanie z zamówień dodatkowych także po wyjeździe Gościa.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju.

§8 Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§9 Palenie tytoniu

1. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, elektronicznych podgrzewaczy tytoniu i innych substancji. Obiekt uprawniony jest obciążyć Gości kosztami w wysokości 500 pln za odświeżenia pokoju (w tym kosztami malowania, wymiany dekoracji i innymi) w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu palenia.

§10 Zwierzęta

1. Gość obiektu ma prawo za dodatkową opłatą do zamieszkiwania w pokoju ze zwierzęciem.
2. Do obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a w szczególności zwierząt jadowitych.
3. Gość zobowiązany jest do opieki nad zwierzęciem w  sposób, który nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa innych Gości lub personelu hotelu
.4. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Cukrowni Żnin, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt domowych do punktów gastronomicznych, sal konferencyjnych, SPA i pomieszczeń Wellness, pomieszczeń rekreacyjnych i pomieszczeń dla dzieci.

6. Psy po terenie obiektu należy prowadzać na smyczy. Inne domowe zwierzęta muszą być przenoszone w dedykowanych do tego transporterach.

§11 Postanowienia dodatkowe

1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są regulaminy dla wybranych usług oferowanych przez Cukrownię Żnin w  szczególności regulamin basenu hotelowego, siłowni, sauny, kręgielni, pokojów zabaw, placu zabaw dla dzieci.
2. W przypadku zaistnienia w pokoju hotelowym zabrudzeń biologicznych, Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł na poczet konieczności pokrycia kosztów czyszczenia. Przy szczególnych zabrudzeniach biologicznych koszt wyceniany jest indywidualnie.
3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Za złamanie i nieprzestrzeganie regulaminu Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł.

§12 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest „ARCHE” SA. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, w celach marketingowych administratora danych, a także w celach archiwizacyjnych, statystycznych podatkowych.